Οδηγίες για τα απογραφικά συνταξιούχων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ & Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Νέα παράταση της αποστολής των απογραφικών έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ φέτος ζητά μόνο μία υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για τη συνέχιση της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων μελών του.

Το δικαιολογητικό αποστέλλεται, έπειτα από τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr , μόνο ταχυδρομικά ή  με email ή με fax, καθώς το ταμείο δε δέχεται κοινό στο χώρο του.

Ειδικότερα, όσοι έχετε δυνατότητα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από το  https://dilosi.services.gov.gr/  το κείμενο που θα συμπληρώσετε στο ελεύθερο πεδίο είναι : 

Προσοχή!!! Επιλέγετε κατά  προσωπική περίπτωση και φυσικά τα σημεία που είναι με κόκκινο χρώμα δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην υπεύθυνη δήλωση, καθώς είναι οδηγοί για την κατανόηση και ορθή συμπλήρωση της δήλωσής σας.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:


-Είμαι Άμεσος Συνταξιούχος Γήρατος.

ή

Δικαιοδόχος (Δικαιοδόχος σύνταξης λόγω θανάτου ενεργού ασφαλισμένου ή συνταξιούχου)


-Δεν παρέχω εργασία ή απασχόληση με οποιουδήποτε είδους
σύμβαση (π.χ. εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου, σε οποιοδήποτε εργοδότη). Δεν αυτοαπασχολούμαι με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση. Δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα ούτε συμμετέχω σε Δ.Σ. κλπ.

ή

Παρέχω εργασία ή απασχόληση με οποιοδήποτε είδος σύμβαση (π.χ. εξαρτημένης εργασίας , ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου, σε οποιοδήποτε εργοδότη).
Αυτοαπασχολούμαι με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση.
Ασκώ ελεύθερο επάγγελμα ή συμμετέχω σε Δ.Σ. εταιρίας κ.ο.κ Χρονικό διάστημα εργασίας – αυτοαπασχόλησης – άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος κ.λπ. από…………. έως…………….


(Το παρακάτω συμπληρώνεται μόνο από τα Δικαιοδόχα τέκνα):

Είμαι άγαμος και άνεργος

ή

Δεν είμαι άγαμος και άνεργος

Επικοινωνία με ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:

Τηλέφωνο:  2103240791

email: info@tapiltat.gr

Fax: 2103248004Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. δέχεται τα απογραφικά συμπληρωμένα και με φυσική παρουσία του συνταξιούχου στο γραφείο του Φορέα μας,  Εμμ. Μπενάκη 5 Αθήνα. Σε αυτήν τη περίπτωση δεν χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Τα συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι κατά περίπτωση τα εξής:

Οι αποκλειστικά συνταξιούχοι της ΕΠΑΣΠΠΕ πρέπει να επισυνάψουν το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

Οι συνταξιούχοι Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (ΕΦΚΑ κλπ) πρέπει να επισυνάψουν τα ενημερωτικά σημειώματα μηνιαίας σύνταξης του Κύριου Φορέα του από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας η ΕΠΑΣΠΠΕ ζητά συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής είτε από Κ.Ε.Π. είτε από Αστυνομικό Τμήμα είτε μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr

Ειδικότερα, όσοι έχετε δυνατότητα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από το  https://dilosi.services.gov.gr/  το κείμενο που θα συμπληρώσετε στο ελεύθερο πεδίο είναι : 

“Τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στο επισυναπτόμενο απογραφικό δελτίο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε το οποίο και υπέγραψα ιδιοχείρως είναι αληθή και πραγματικά. “

Στη συνέχεια η ηλεκτρονικά επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση, μαζί με το συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο και τα κατά περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω (αποκλειστικός συνταξιούχος ΕΠΑΣΠΠΕ ή συνταξιούχος Κύριου Φορέα), θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Προσοχή!! Όσοι συνάδελφοι χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να την στείλουν ταχυδρομικά μαζί με το επισυναπτόμενο – συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Εναλλακτικά, όσοι δεν μπορούν να μεταβούν στο ταχυδρομείο, μπορούν να αγοράσουν ψηφιακό γραμματόσημο εδώ https://e-stamp.elta.gr/  και στην συνέχεια να ρίξουν τον φάκελο στο ταχυδρομείο της γειτονιάς τους. 

Η υπηρεσία δέχεται ηλεκτρονικά (emailμόνο απογραφικά δελτία που έχουν σφραγίδα – επικυρωμένα με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, μαζί φυσικά με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά! 

Επικοινωνία με  Υπηρεσία ΕΠΑΣΠΠΕ:

Ασσαριωτάκη Δήμητρα:

Τηλέφωνο:  2103349786

email: dassar@nbg.gr

 

Ζαχαριάς Χρήστος:

Τηλέφωνο:  2103349787

email: zaxarias.christos@nbg.gr

 

 

Διαβάστε επίσης